Læreplaner 2016
Publiceret den 18. januar 2016

Børnehaven Gl. Kongevej

Børnehaven Gl. Kongevej er en lille selvejende børnehave med driftsaftale med Kolding Kommune. Børnehaven ligger dejligt placeret i et villakvarter ved Marielundsskoven og med grønne arealer lige udenfor legepladsens hegn. Vores legepladser byder på alsidig leg og aktiviteter med cykel- og mooncargård, legetårne, sandkasser, bålplads, legehuse, viper og balancebomme.

Frugttræer, urtehaver og blomsterbede skaber en levende legeplads, hvor vi på nærmeste hold følger planter og insekters liv.

Børnehaven er normeret til 54 børn fordelt på tre stuer: Blæksprutter, Skovtrolde og Pindsvin. Børnene er knyttet til deres egen stue med egne voksne og det er her de har deres base.

 

Vores opgave er i samarbejde med forældrene at udvikle det enkelte barns kompetencer, så det får bedst mulig afsæt til dets videre liv. I samværet med barnet prioriterer vi at nærvær, engagement og respekt.

 

Pædagogik

Vi lægger vægt på, at børnenes hverdag skal være i trygge, nære og udviklende rammer med lærings- og udviklingsmiljøer der stimulerer deres nysgerrighed.

Vi ønsker, at barnet gennem sin tid i børnehaven oplever en hverdag med alsidige aktiviteter og oplevelser ud fra de seks læreplanstemaer. På den måde er vi med til at sikre barnets
hele udvikling.

Vi vægter legen højt, da det er barnets måde at tilegne sig verden på.

Vi arbejder med barnets potentialer, så barnet føler sig hjemme i sig selv og derved udvikler sig til at blive den bedste version af sig selv.

Vi støtter børnene i at opbygge sunde relationer, hvor alle har adgang til deltagelsesmuligheder i gruppens fællesskab. Det gør vi ved at differentiere det enkelte barns læringsmål.

Vi arbejder heliotropisk, hvilket vil sige at vi har en ressourcekultur som øger barnets sociale kapital. Det vil sige at vi ingen fejlfinderkultur har.

 

 

Kolding Kommunes 10 værdier:

Kolding kommune har vedtaget en overordnet ramme, bestående af følgende 10 værdier, som skal kendetegne det professionelle arbejde med børns trivsel, læring og udvikling.

 

·      En anerkendende og omsorgsfuld tilgang til børn:

Vi bestræber os på at vi hver dag tager udgangspunkt i det enkelte barn, så barnet oplever at blive hørt, set og føle sig værdifuldt for fællesskabet.

·      Et børnemiljø, der fremmer trivsel og læring:

Vi vil i hverdagen være nærværende og sætte trivsel i højsæde, således at det daglige læringsmiljø udnyttes optimalt. Vi er opmærksomme på at det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø er fremmende for lærings- og udviklingsmiljøet.

·      Forældre som aktive samarbejdspartnere:

Vi vægter samarbejdet med forældrene højt, da vi mener det er vigtigt med åbenhed ,fortrolighed og daglig kontakt.

·      Engagerede professionelle der kan, vil og tør:

Vi er en personalegruppe der er villige til at indgå i refleksion og sparring både internt og eksternt. Vi er beviste om egen faglighed og kompetencer og åbne for udvikling. Vi er bevidste om vores funktion som børnenes rollemodeller.

·      Fokus på kompetencer og ressourcer:

Vi ser det enkelte barn som unikt og værdifuldt og udgangspunktet er altid at se barnets kompetencer.

·      Leg er barnets dominerende virksomhed:

Vi giver hver dag tid til leg og fordybelse. Vi prioriterer ligeledes at der er mulighed for rollelege, konstruktionslege, drenge / pige lege m.m.

·      Fokus på børns relationer og venskaber:

Vi er opmærksomme og iagttagende og er bevidste om at vi som voksne er med til at danne venskaber.

·      Design og kreativitet :

Vi tilbyder kendskab til forskellige materialer, design og kulturelle oplevelser. Personalet arbejder med designprocesser i den løbende udvikling af børnehavens pædagogik.

·      En inkluderende tilgang:

Vi er ansvarlige for at børnene påvirkes til at udvise respekt og tolerance for andre mennesker. Udviklingen sker gennem fællesskabet med andre, vi er derfor hele tiden opmærksom på at alle børn deltager i fællesskabet udfra sine forudsætninger.

 

Alsidig personlig udvikling:

 

 

 

 

 

 

Kolding kommunes mål

Børnehavens mål

Aktiviteter og

Voksenrolle

Tegn hos børnene

En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid.

 

 

 

Barnet skal opleve sig selv som et unikt menneske fyldt med muligheder og betydning for andre.

 

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået.

 

Barnets mødes af en imødekommende og positiv voksen, der benævner barnet.

 

Skabe mulighed for en god og tryg start med tæt forældredialog.

 

Vi er ressource detektiver.

 

Vi er anerkendende, omsorgsfulde og nærværende i vores relationer med børnene.

Barnet trives og føler sig tryg.

 

Barnet tør tage udfordringer op ”mestringslære”

 

Turde sige til og fra i relationer

 

Hvile i sig selv

 

 

Fantasi og kreativitet

 

 

 

 

 

At børnene har mulighed for at bruge deres, fantasi og kreativitet i fri leg og voksenstyrede aktiviteter.

 

At der er tid/rum til at vække og stimulere nysgerrighed og fantasi.

Vi skaber rum og tid til leg og fordybelse

Vi præsenterer børnene for alsidige materialer, redskaber og legemiljøer.

Inspirere børnene bl.a. ved samlinger med litteratur/lege

Turde fjolle og være i børnehøjde

Målrettede aktiviteter efter udvikling og interesser.

Barnet fordyber sig i leg.

 

At børnene leger videre efter introduktion.

 

At barnet ”giver slip” og fjoller med.

 

At barnet finder kreative løsninger på problemstillinger/udfordringer

 

 

Kompetence til at forstå og håndtere følelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnene respekterer egne og andres følelser og grænser. Samt at ingen følelser er forkerte.

 

Inddrage børnene i løsning af egne konflikter.

 

Fri for mobberi.

 

Drøfte aktuelle problemstillinger på børnemøder

 

Anerkendelse af følelse/sætte ord på følelser.

 

At barnet siger til og fra.

 

At barnet respekterer andres ”Stop, hold op, la’ vær.”

 

At barnet øver sig i/mestrer egne konflikter.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale kompetencer:

Kolding kommunes mål

Børnehavensmål

Aktiviteter

Voksenrolle

Tegn hos børnene

Lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt

 

 

 

 

Barnet respekterer egne og andres grænser.

 

At børnene er tolerante overfor forskelligheder.

Barnet støttes i at sætte ord på handlinger og følelser.

 

Fri for Mobberi arbejde.

 

Skaber plads til at børnene lytter til hinanden fx under måltider og daglige samlinger.

 

Aktiv hjælp til konflikter

At barnet tør sige til og fra.

 

Hviler i sig selv.

 

Hensigtsmæssig sprog og adfærd

Udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber

 

 

 

 

 

At det enkelte barn er en vigtig brik i fællesskabet.

 

At vi hele tiden arbejder med forskellig former for fællesskaber.

 

De store hjælper de små.

Samlinger, traditioner, leg.

 

At den voksne er bevidst om at være rollemodel.

 

At godt voksen arbejdsmiljø smitter.

 

Rammesættende for det gode samspil.

 

De ”gamle” børn forberedes på at der starter ”nye” børn.

 

 

At børnene udviser omsorg overfor hinanden.

 

At barnet søger hjælp ved andre børn og voksne.

 

De store børn hjælper de mindste med små praktisk ting.

Udvikler kompetencer til at etablere og vedligeholde venskaber

 

 

 

 

 

 

 

At børnene får plads, tid og støtte til at dyrke venskab

 

 

De voksne støtter barnet i etablering og fastholdelse af venskaber, også på tværs af stuer.

 

Vi er bevidste om børnenes sociale kapital, når vi sammensætter legegrupper.

Barnet glæder sig til at en ven kommer.

At barnet kan magte konflikter i tillid til at de løses igen.

 

Alle børn jhar sunde venskaber


Sproglig udvikling:

Kolding kommunes mål

Børnehaven.s mål

Aktiviteter

Voksenrolle

Tegn hos børnene

Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter

 

 

At barnet udvikler et stort nuanceret ordforråd samt at barnet udvikler sprogforståelse.

 

At barnet kan bruge sit sprog til respektfuld dialog.

 

Vi prioriterer samtalen i dagligdagens praksisfællesskab

 

Vi arbejder med mangesidige sproglige aktiviteter bl.a. dialogisk læsning, aktive fortællinger, Snakkepakker, Læseleg, tematisk sprogarbejde

 

Vi arbejder med de 10 understøttende sprogstrategier.

 

Børnene møder lyttende og anerkendende voksne.

Impressiv og ekspressiv sprogforståelse.

 

Nuanceret sprogbrug.

 

At der er et acceptabelt sprogbrug.

 

Børn der har lyst og tør fortælle samt spørger efter ny viden.

 

Forældre der beretter om børn der synger, rimer og fortæller om børnehaveliv.

Børnene udfordres til sproglig kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler

 

At barnets lyst til at udtrykke sig alsidigt bibeholdes.

 

At børnene aflæser og respektere andres kropssprog

Vi voksne kommunikerer med tegn, symboler, vrøvlerier bogstaver, rim, remser, sange og iPad

 

Fri for Mobberi tavlerne

At barnet griber det der sker og brygger videre på fx historiefortælling

 

At barnet reagerer på tonefald og kropssprog.

Støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal

 

 

Vi understøtter barnets interesse, når den er der.

 

 

I Boblegruppen præsenteres børnene for bogstaver og tal.

 

Alle stuer har alfabet og tal hængende.

At barnet tilegner sig forståelse for at bogstaver etc. kan bruges til noget.

 

At Boblebørn kan skrive deres navn.


Krop og bevægelse:

Kolding kommunes mål

Børnehaven.s mål

Aktiviteter

Voksenrolle

Tegn hos børnene

Udvikler glæde ved at bruge kroppen

 

 

 

 

 

 

 

At vi gør det sjovt at bevæge sig.

 

At børnene selv sætter grænser for hvad de vil være med til

Igangsætter fysiske aktiviteter som rytmik, bevæge sig uden for stierne på skovture etc.

 

Legeplads med forskellige muligheder.

 

Idræt på Tværs.

 

Vi motivere men respekterer også barnets grænser

At børnene udviser glæde ved at bruge deres kroppe.

 

At børnene etablerer et mod og tør bruge deres krop mere og mere.

Støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilretttelagte aktiviteter

 

 

 

 

 

 

At vores aktiviteter sikrer en alsidig brug af kroppen således at barnet udvikler styrke, udholdenhed og bevægelighed

Opmærksomhed på at planlægge en bred vifte af alsidige fin-, sanse- og grovmotoriske aktiviteter.

 

Idræt på Tværs, Legeplads, Udeture, Smør-selv dage, rytmik, klippe, perler, modellervoks, sand og mudder, selvhjulpenhed i forhold til tøj etc.

 

Yoga, mindfullness og børnemassage

 

 

Børnene efterspørger både de fin-, sanse- og grovmotoriske aktiviteter.

 

At børnene magter de motoriske udfordringer de bliver stillet.

Støttes i deres fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

 

 

 

 

 

At børnene lærer at være opmærksomme på kroppens signaler, tage vare på egen sikkerhed og føle sig veltilpasse.

Vi lærer børnene nødvendigheden af en god håndhygiejne.

 

Sund/usund mad

 

Vi spørger til barnets velbefindende og hjælper barnet med at føle sig veltilpas.

 

 

At børnene naturligt vasker hænder efter behov.

 

Spørger til sundt/usundt.

 

Efterkommer deres krops behov som at drikke ved tørst etc.

 

 

 

 


Natur og naturfænomener:

Kolding kommunes mål

Børnehaven.s mål

Aktiviteter

Voksenrolle

Tegn hos børnene

Udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen.

 

 

 

 

 

 

At børnene er ude fordi de har lyst til at udforske uderummet.

En aktiv og selvigangsættende legeplads.

 

To legepladser med stor alsidighed.

Børn der selv efterspørger at komme ud.

Udvikler respekt for naturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At udelivet er forbundet med naturvidenskabelige eksperimenter.

 

At børnene får en spirende miljøbevidsthed.

Vi præsenterer børnene for små eksperimenter, flyde-synke, spiring etc.

 

Vi går natursvine ture

At børnene udviser interesse.

 

At børnene kommenterer affald i naturen og evt. samler affald op.

Får kendskab til naturen og naturfænomener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At børnene får kendskab til årstidernes skiften og sanser vejrliget.

 

At børnene får naturoplevelser

 

At børnene lærer de elementerne jord, ild, vand og luft at kende.

 

Vi har naturen med ind fx i form af spireforsøg og desikering af fisk.

 

Børnene hjælper med at høste/indsamle afgrøder/bær og tilberede det.

 

Børnene får oplevelser med udsmykning og bearbejdning af naturmaterialer.

 

Bålmad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kulturelle udtryksformer og værdier:

 

Kolding kommunes mål

Børnehaven.s mål

Aktiviteter

Voksenrolle

Tegn hos børnene

Udvikler forståelse for forskellige kulturelle værdier og praksisser

 

 

 

 

At børnene får kendskab tilde årstidsbestemte traditioner, der er kendetegnet for vores samfund og vores børnehave.

 

At børnene får kendskab til de kulturelle tilbud i nærmiljøet.

 

 

At børnene deltager i forberedelserne til højtiderne.

 

At vi til samlinger/fredagssang har forskellige emner med baggrund i vores kultur.

 

At vi holder fast i vores traditioner med sommerfest, sct. Hans fest, Pinsefest, bedsteforældredag etc.

 

Udeture til Koldinghus, Nicolai for børn, biblioteket, Legeparken, Trapholt og Geografisk have

At børnene glæder sig til at deltage.

 

At de store børn referer til tidligere arrangementer, fester, højtider.

 

At forældre beretter at deres børn hjemme fortæller om oplevelser.

Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere med forskelligartede kulturelle udtryk og udtryksformer

 

 

Får mangeartede erfaringer med æstetiske læringsprocesser og dermed lærer at omsætte deres indtryk af verden til forskellige former for æstetiske formudtryk

 

 

 

 

At vores aktiviteter giver børnene ”blod på tanden” så de selv får lyst til at eksperimentere videre.

 

At børnene får kendskab til sang, dans, optræden, små teaterstykker.

Alsidige atelier aktiviteter hvor børnene får kendskab til mange udtryksformer.

 

At børnene får materialekendskab og at basis ting er i nå højde.

Børnene støttes i at gøre deres ting færdige.

 

Produkter bliver udstillet og vist frem.

 

 

 

At børnene selv går i gang

 

At børnene ”arbejder” videre.

 

At børnene udviser lyst til dans, sang og optræden

 

 

 


Strukturen på Læreplansarbejdet:

Læreplanstemaerne gennemsyrer hele vores pædagogiske arbejde. På en måned kommer den enkelte stue rigtig godt rundt om alle områderne.

 

Vi har dog alligevel valgt, at vi arbejder intensivt og fordybende med læreplanstemaerne i en måned ad gangen. Fordelt således:

 

Januar: Sprog

 

Marts: Kulturelle udtryksformer

 

Maj: Natur og naturfænomener

 

Juni: Personlige kompetencer

 

September: Sociale kompetencer

 

November: Krop og bevægelse

 

Fordybelsen i det enkelte læreplanstema dokumenteres med billeder og opslag på Nemintra. Derudover er der løbende små udstillinger af de ting børnene har fordybet sig i eller produceret.

 

Personalet opstiller mål, planlægger og udfører aktiviteterne samt evaluerer forløbet ud fra G-L-K modellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Øvrige anvendte pædagogiske redskaber:

Børnelinealen:

Til afdækning af sårbare og særligt udsatte børn. Stuens personale benytter børnelinealen til stuemøder, hvor de kan vurdere det enkeltes barns trivsel og udviklingsbehov.

Relationsskema:

Skemaet synliggør personale og børns relationer. Det giver refleksioner og sikrer at alle børn ses og mødes anerkendende.

 

Kompetencehjulet:

Anvendes til at udarbejde kompetenceprofiler. Materialet tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og afdækker alle barnets kompetencer indenfor de seks læreplanstemaer. Samtidig anviser kompetencehjulet forslag til relevante pædagogiske metoder og aktiviteter. Materialet giver desuden mulighed for at udarbejde handleplaner.

 

Skoleparathedsundersøgelse (SPU):

Materialet giver et bredt overblik over barnets sociale, personlige og kognitive kompetencer i forhold til skoleparathed.

 

Handleplan:

For børn der har brug for en særlig pædagogisk indsats udarbejder vi en handleplan.

 

Sprogvurderinger:

I forbindelse med tremåneders samtalen tager stuepædagogerne stilling til om barnet skal sprogvurderes. Sprogvurderingen foretages af én af stuepædagogerne, der kan evt. hentes sparring ved husets sprogansvarlige pædagog. Lederen orienteres altid om en sprogvurdering. Sprogvurderingen laves i Kompetencehjulets sprogdel. For at undgå at der er vanskeligheder der ”gemmer sig” startes der ved 1 år. 

Derefter tages der stilling til om barnet skal have en generel, fokuseret eller en særlig indsats.

 

I generel indsats ligger barnet op til 6 mdr. under sin aktuelle alder. Indsatsen vil være almindelige sproglige aktiviteter (se læreplan) samt en drøftelse med forældrene omkring, hvad de kan bidrage med.

 

I fokuseret indsats ligger barnet op til 12 mdr. under sin aktuelle alder. Indsatsen vil bestå af et fokuseret arbejde med de 10 understøttende sprogstrategier, en tættere inddragelse af forældrene, samt evt. inddragelse af Tale-høre konsulent fra PPR.

 

Stuepædagogen udarbejder en handleplan, når barnet ligger i fokuseret indsats.

 

I særlig indsats ligger barnet mere end 12 mdr. under sin aktuelle alder. Indsatsen vil være jævnfør ovenstående.  Dog vil Tale-høre konsulent fra PPR blive inddraget til nærmere screening, undervisning samt vejledning af forældre og personale.

 

Den sprogansvarlige pædagog inspirerer løbende personalegruppen med idéer til stuens sprogarbejde.

 

Sproggruppe:

En fastlagt time om ugen samler vores sprogpædagog de børn der har brug for en særlig og fokuseret sprogindsats. I gruppen arbejdes der målrettet med børnenes sproglige udvikling. På nuværende tidspunkt er de deltagende børn alle to-sprogede børn, hvor sprogpædagogen arbejder med at udvikle  børnenes ordforråd.

 

 

 

 

Sundhedspædagogik:

Vurderes det at et barns udvikling ikke er alderssvarende og at der er manglende fremskridt udarbejdes der kompetencehjul og en handleplan. På barnets placering på børnelinealen vil vi fx kunne se hvilke tiltag der er nødvendige. Derudover indledes der et evt. samarbejde med PPR.

 

På stuemøderne igangsætter, opfølger og evaluerer vi på vores inklusionsarbejde. På personalemøderne har vi, udover opfølgning på inklusionsarbejdet et årshjul, hvor alle tre stuer på skift har et sundhedspædagogiskforum. Hver stue har et ringbind med et idékatalog over de sundhedspædagogiskeredskaber. Ringbindet bliver ligeledes anvendt til opbevaring af papirerne omkring inklusionsarbejdet.

 

 

Børnemiljøvurdering:

I vinteren 2016 skal vi arbejde med vores børnemiljøvurdering. Vi har tidligere brugt børneinterviews af de kommende skolebørn til at afdække børnemiljøet. Denne gang vil vi arbejde med  Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) børnemiljøtermometer.

 

 

Børnehaven Gl. Kongevej, den 18. Januar 2016